Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1. Definities

ZENZ Organic Products ApS: gevestigd te:

Thoravej 7, st. 2400 Kopenhagen NV, Denemarken en ingeschreven bij de Deense Kamer van Koophandel (Det Danske Handelskammer) onder het registratienummer 0045 53538405 (

BTW: DK-3256589), handelend onder de naam ZENZ Organic Products ApS.

Website: de website van ZENZ Organic Products ApS, te raadplegen via www.zenzshop.nl

en alle bijbehorende subdomeinen.

1.1. De Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met ZENZ Organic Products ApS en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.2. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen ZENZ Organic Products ApS en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van ZENZ Organic Products ApS zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor ZENZ Organic Products ApS slechts bindend, indien en voor zover deze door ZENZ Organic Products ApS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 3. Prijzen en informatie


Alle op de Website en in andere van ZENZ Organic Products ApS afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief bwt en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.1. Er worden €15.50 verzendkosten gerekend, verzending boven €55 is gratis. Verzendingen vinden plaats via de partner PostNL binnen 2-4 werkdagen.

3.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ZENZ Organic Products ApS kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van ZENZ Organic Products ApS afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.3. ZENZ Organic Products ApS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van ZENZ Organic Products ApS en het voldoen aan de daarbij door ZENZ Organic Products ApS gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ZENZ Organic Products ApS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd en het product nog niet is verzonden, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ZENZ Organic Products ApS het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. ZENZ Organic Products ApS kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien ZENZ Organic Products ApS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door ZENZ Organic Products ApS is ontvangen, stuurt ZENZ Organic Products ApS de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2. ZENZ Organic Products ApS is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van ZENZ Organic Products ApS.

5.4. Indien ZENZ Organic Products ApS de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan op de hoogte. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5. ZENZ Organic Products ApS raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, wordt het risico nl. overgedragen bij overdracht van de producten.

5.7. ZENZ Organic Products ApS is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6.2. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met ZENZ Organic Products ApS binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Er is een ruilperiode voorzien van 30 dagen.

6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4. De klant draagt de kosten voor het retourneren; deze worden afgetrokken van de oorspronkelijke betaling. De verzendkosten die door de Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product zijn niet inbegrepen bij de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de Klant. Het is niet toegestaan artikelen te retourneren die speciaal aangepast zijn voor de klant.

Binnen de in 6.1. bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen of zou worden toegestaan.

6.5. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het gevolg is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.6. De klant kan de Overeenkomst conform de in 6.1. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan ZENZ Organic Products ApS, of op andere ondubbelzinnige wijze aan ZENZ Organic Products ApS kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. ZENZ Organic Products ApS bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

ZENZ Organic Products (NL)
co/ GOOD BEAUTY

Tijvoortsebaan 8
5051 HJ Goirle,
Nederland
E-mail: support@zenzshop.nl

6.7. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ZENZ Organic Products ApS de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij ZENZ Organic Products ApS aanbiedt het product zelf af te halen, mag ZENZ Organic Products ApS wachten met terugbetalen tot ZENZ Organic Products ApS het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.8. Op de Website wordt duidelijk gemaakt, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. Voor zendingen die op het ophaalpunt blijven nadat bericht is gegeven- bijvoorbeeld omdat de ontvanger de zending niet heeft geaccepteerd berekent ZENZ Organic Products ApS een vergoeding per zending. Het is niet altijd mogelijk zendingen opnieuw te sturen, maar mits dit gebeurt worden er geen extra kosten voor aangerekend.

Artikel 7. Betaling

7.1. De Klant dient de betalingen aan ZENZ Organic Products ApS volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. ZENZ Organic Products ApS is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. De betaalmethoden die worden aangeboden zijn: Klarna, Paypal, VISA, MASTERCARD, iDEAL, ApplePay.

7.2. Betalingen kunnen worden gedaan via Klarna Checkout, een dienst die aangeboden wordt door de Klarna Bank AB, Sveavägen 46, SE-111 34 Stockholm, Sweden (SE556737043101). De Klant kan betalen via een reeks van verschillende betaalmethodes zoals bankkaart of op factuur. Er worden geen kosten hiervoor aangerekend. Specifieke regels gelden voor sommige van deze betaalmethodes die door Klarna aangeboden worden. Deze regels worden aangeduid bij de checkout, afhankelijk van de methode waar ze op toepassing van zijn. De Klant kan tevens een overzicht van Klarna’s betalingsvoorwaarden raadplegen via deze link, en de privacyvoorwaarden hier inzien.


Artikel 8. Garantie en reclamatie

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door ZENZ Organic Products ApS een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. ZENZ Organic Products ApS staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat ZENZ Organic Products ApS er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn (maximaal 24 maanden) nadat hij het gebrek heeft ontdekt ZENZ Organic Products ApS daarvan in kennis te stellen. Vervolgens moet het product teruggezonden worden ter beoordeling met een retourlabel dat door de klantendienst voorzien wordt. 

8.4. Indien ZENZ Organic Products ApS de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van ZENZ Organic Products ApS, dan kan hij bij ZENZ Organic Products ApS telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. ZENZ Organic Products ApS geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal ZENZ Organic Products ApS binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

9.3. De klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillen beslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/ of via de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. ZENZ Organic Products ApS verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de privacy statement. Deze is hier te vinden.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar ZENZ Organic Products ApS gevestigd is.

11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte te geven.

11.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
ZENZ Organic Products
Thoravej 7
2400 Kopenhagen NV
Denemarken
E-mail: support@zenzshop.nl
Ondersteuning openingstijden 09:00-16:00